اینداکشن مدل DIC3550

تماس بگیرید

در این اجاق؛ عبور الکتریسیته از القای مغناطیسی به ظروف آماده القایی(تابه، قابلمه) صورت میگیرد.