کباب ترکی 3 و 4 و 5 شعله گازی موتور پایین مدل : TB-Ata-ADE-5A

مدل : TB-Ata-ADE-5A

معرفی اجمالی محصول

کباب ترکی 3 و 4 و 5 شعله گازی موتور پایین
Model : ADG- 5 A
Radiant Heaters : 5
Voltage : 230 V
Gas Consumption-LPG : 1.0638 kg/h
Gas Consumption-NG : 1.845 m3/h
kW -LPG : 13.5
kW-NG : 17.5
Kcal-LPG : 11610
Kcal – NG : 15050
Dimensions : 689 x 547 x 1291
Weight : 44 kg

برند

Atalay

مدل

TB-Ata-ADE-5A

آپشن

کباب ترکی 3 شعله گازی موتور پایین, کباب ترکی 4 شعله گازی موتور پایین, کباب ترکی 5 شعله گازی موتور پایین