اجاق اینداکشن رو کار شفمن تک صفحه ای – Chefman

تماس بگیرید

  • – 220 V 50 Hz energy
  • – Ceramic pleyt
  • – Control panel with timer